Lietošanas noteikumi

SIA YoPlayDo noteikumi:

Mājaslapu https://www.yoplaydo.com vada SIA YoPlayDo, reģistrācijas numurs 41503077456, reģistrēts – Vienības iela 20, Daugavpils, 5401, Latvija.

YoPlayDo izmanto Citadele Banka, lai pieņemtu VISA un MasterCard kā apmaksas veidu par saviem produktiem un pakalpojumiem tiešsaistē.

Produkti un pakalpojumi

YoPlayDo piedāvā klientiem digitālu tiešsaistes informācijas sistēmu, futbola datu un statistikas pārvaldes programmatūru, kuras ietvaros iespējams vienkārši un ātri no jebkuras vietas pasaulē, fiksēt un aplūkot visu jaunā sportista profesionālās un fizioloģiskās attīstības ceļu, kā arī viņa psiholoģisko portretu, komandas statistiku un sekots tās dalībai dažāda mēroga čempionātos.

Pakalpojumu abonēšanas periodi un maksas ir norādītas mājaslapā https://www.yoplaydo.com

Visi maksājumi tiek pieņemti EUR valūtā un apstrādāti ar Citadele Banka maksājumu sistēmas palīdzību. Sensitīvi karšu un to turētāju dati tiek pārraidīti izmantojot drošu TLS savienojumu.

Produkts ir paredzēts tikai individīem kuriem ir minimāli 16 gadu vecums.”

YoPlayDo lietošanas noteikumi:
 1. Lietotāja pienākumi un atbildība:
  1. Lietotājs ir atbildīgs par pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
  2. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot pakalpojumus.
  3. Lietotājs apņemas neizmantot pakalpojumus jebkādiem pretlikumīgiem mērķiem.
  4. Lietotājs apņemas no YoPlayDo nenosūtīt ķēdes vēstules, mēstules (spam) un/vai jebkādus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši.
  5. Lietotājs apņemas neizmantot YoPlayDo datoru vīrusu un līdzīgu materiālu izplatīšanai.
  6. Lietotājs apņemas neizmantot YoPlayDo pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).
  7. Lietotājam ir jātur YoPlayDo pieejas parole slepenībā un viņš uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas notiek izmantojot to. Citi Lietotāja pierakstīšanās vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā Lietotājs. Lietotājam nekavējoties jāpaziņo Piegādātājam par jebkurām aizdomām vai neatļautām darbībām ar Lietotāja pierakstīšanās vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kas tam kļuvuši zināmi.
  8. Lietotājam regulāri jāsniedz atsauksmes par Produktu, izsakoties par uzlabojumiem un turpmāku pielāgošanu.
 2. Lietotājs nav tiesīgs (un tās nedrīkst nodot trešajai pusei):
  1. kopēt vai izmantot Produktu vai saistīto dokumentāciju jebkādā veidā, kas nav skaidri atļauta šajā Līgumā;
  2. dekompilēt, dekonstruēt vai citos veidos mēģināt iegūt Produkta pirmkodu vai citus pamatā esošos algoritmus, lietotāja saskarnes metodes vai citas Produktā iemiesotās idejas;
  3. izplatīt Produkta vai saistītās dokumentācijas kopijas, izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti šajā Līgumā, vai kādam sniegt piekļuvi vai ļaut izmantot (laika sadale, pakalpojumu birojs, programmatūru pakalpojumu sniedzēja modelis) Produktu;
  4. izmantot Produktu vai tā izvaddatus, lai radītu, mainītu vai imitētu modeļus trešajām pusēm;
  5. izmantot Produktu vai tā izvaddatus, lai uzlabotu produktus, kas konkurē ar Licencēto Produktu;
  6. mainīt vai radīt atvasinātus darbus no jebkuras Licencētā Produkta daļas vai saistītās dokumentācijas;
 3. Lietotājam ir aizliegts izmantot Produktu veidos, kas neatbilst Līgumā norādītajiem.
 4. Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti šajā Līgumā, Lietotājam nav tiesību (un tās nedrīkst nodot trešajai pusei) Produktu vai tā daļas kopēt, pielāgot, dekonstruēt, dekompilēt, izjaukt, pārveidot vai veikt kļūdu labojumus.
 5. Lietotāja vai tā sistēmas gala lietotāja izdarītais YoPlayDo lietošanas noteikumu pārkāpums vai tā mēģinājums tiek uzskatīts par šī Lietotāja pārkāpumu. Lietotāja pienākums ir 24 stundu laikā reaģēt uz šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem ir ziņojis Piegādātājs.
Piegādātāja tiesības un pienākumi:
 1. Programmatūru uztur un administrē SIA YoPlayDo, reģ. Nr. 41503077456. Programmatūra ir pieejams gan interneta vietnē www.yoplaydo.com, gan arī mobilajās aplikācijās (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.).
 2. Līguma darbības laikā Izstrādātājs sniedz Produkta atbalsta un uzturēšanas Pakalpojumus.
 3. Piegādātājs neatbild par pakalpojuma nodrošināšanas pārtraukumiem, kurus izsaukuši apstākļi, kurus Piegādātājs nevarēja kontrolēt vai paredzēt.
 4. Nodrošināt Lietotāja datu drošību un aizsargāšanu no nesankcionētas pieejas sistēmai.
 5. Piegādātājs ir tiesīgs jebkurā laikā uzlabot YoPlayDo sistēmas funkcionalitāti, struktūru, drošību pieejamību un citu YoPlayDo tehnisko specifikāciju.

Līgums stājas spēkā Lietotājam veicot reģistrāciju YoPlayDo un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā.

Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tas tiek izšķirts saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesās.

Lietotājs piekrīt, ka visi par viņu norādītie dati ir patiesi un apliecina viņa patieso identitāti.

Lietotājam veicot reģistrāciju YoPlayDo, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šī līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Pakalpojuma veikšana un apmaksa:
 1. Pakalpojuma apmaksu var veikt tikai reģistrēti lietotāji, pēc tam, kad ir noslēgts līgums.
 2. Klients par pirmo mēnesi saņem bezmaksas piekļuvi , turpmākā apmaksa tiek veikta attiecīgi norādītajiem noteikumiem.
 3. Mēneša apmaksa tiek veikta, katra nākamā mēneša sākumā, attiecīgi izvēlētajam abonēšanas periodam un dalībnieka profilam.
 4. Lietotājs var maksāt par pakalpojumu katru mēnesi par mēnesī izmantoto pakalpojums vai veikt vienreizēju samaksu gadu uz priekšu.
 5. Dalībnieki :
  1. Spēlētājs - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās,
  2. Komanda – vienota spēlētāju grupa,
  3. Klubs - ir biedrība, kurā apvienojušās fiziskās un juridiskās personas, lai īstenotu savas intereses noteiktā sporta veidā un veicinātu tā attīstību.
 6. Standarta abonēšanas periodi ir mēnesis – kur samaksas lielums nosakās attiecīgi no dalībnieku daudzuma un noteiktās maksas par dalībnieku kas noradītās cenrādī (skat. https://www.yoplaydo.com, Cenas).
 7. Atkarībā no dalībnieka valsts piederības cenu politika var mainīties (skat. https://www.yoplaydo.com, Cenas, izvēlies savu valsti).
 8. Atsevišķās valstīs tiek piemērots fiksēta maksa par dalībnieku - komanda un klubs. (skat. https://www.yoplaydo.com, Cenas, izvēlies savu valsti).
 9. Apmaksa tiek veikta mēneša sākumā, pēc rēķina saņemšanas, nospiežot pogu “Apmaksāt” klients saņems integrētu rēķinu.
 10. Visi maksājumi tiek pieņemti EUR valūtā un apstrādāti ar Citadele Banka maksājumu sistēmas palīdzību. Sensitīvi karšu un to turētāju dati tiek pārraidīti izmantojot drošu TLS savienojumu.
 11. Visiem klientiem ir pieejams viens bezmaksas mēnesis , lai izmēģinātu produktu. Maksa par izmēģinājuma periodu netiek iekasēta, pat ja klientam nebūs turpmākas vēlmes izmantot produktu
 12. Klientam ir jāsamaksā par pakalpojumu uz priekšu, un atcelt savu abonementu klients varēs tikai šī perioda beigās. Ja klients anulē abonementu pirms termina beigām, maksājums netiks atgriezts. Tāpēc YoPlayDo kompānija iesaka izmantot ikmēneša abonementu, lai pārliecinātos, ka produkts atbilst klienta vajadzībām.
Lietotāja konta slēgšana (pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana):
 1. Piegādātājs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt vai citādi ierobežot Lietotāja pieeju YoPlayDo sekojošos gadījumos:
  1. Lietotājam piestādītā rēķina neapmaksāšanas gadījumā Piegādātājs patur tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Lietotājam pēc rēķinā uzrādītā apmaksas termiņa beigām. Piegādātājs atsāk pakalpojumu sniegšanu pēc kavētā maksājuma un nokavējuma procentu nomaksas.
  2. Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu bez brīdinājuma, ja Lietotāja darbība apdraud Piegādātāja tehnisko resursu drošību.
  3. Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu bez brīdinājuma, ja Lietotājs vai YoPlayDo gala lietotāji pārkāpj šī Līguma vai normatīvo aktu prasības par intelektuālā īpašuma aizsardzību attiecībā uz YoPlayDo izmantošanu.
  4. Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu bez brīdinājuma, vienpusēji laužot līgumu, ja Lietotājam pasludināta maksātnespēja, bankrots vai likvidācija piespiedu kārtā.
  5. Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu bez brīdinājuma, vienpusēji laužot līgumu, ja Piegādātājs cieš zaudējumus Lietotāja neuzmanības vai apzinātas darbības rezultātā.
  6. Piegādātājam ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu bez brīdinājuma, vienpusēji laužot līgumu, ja Lietotāja vārdā rīkojas, lieto sistēmu, Lietotāja kontu persona, kam nav tiesību pārstāvēt Lietotāju.
 2. Lietotājs ir tiesīgs pārtraukt līgumu un slēgt kontu pēc savas iniciatīvas, 30 dienas iepriekš rakstiski informējot par šādu lēmumu Piegādātāju.
 3. Pārtraucot līgumiskās attiecības, Piegādātājs ir tiesīgs slēgt Lietotāja YoPlayDo kontu, neatgriezeniski dzēšot tā saturu.
 4. Lai atteiktos no pakalpojuma , klientam ir jāinformē YoPlayDo izmantojot e-pastu – support@yoplaydo.com, vai zvanot pa tālruni: +371 25750622
 5. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tas tiek izšķirts saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesās.

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar pakalpojuma veikšanu vai maksājumiem, mūs var sasniegt zvanot +371 25750622 vai rakstot uz support@yoplaydo.com, faktiskā adrese: Daugavpils, Vienības iela 20, LV-5401.

© 2020 YoPlayDo - All rights reserved