Privātuma politika

Īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības:
 1. Lietotājs apliecina, ka visas Intelektuālā īpašuma tiesības (“Intelektuālā īpašuma tiesības”), kas saistītas ar Licencēto Produktu, pieder un piederēs tikai Izstrādātājam, un Lietotājs uz Produktu nav citu tiesību kā tikai tiesības izmantot Produktu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
 2. Visi Licencētā Produkta pirmkodi, standarta e-prasību vai e-pieteikumu lietotnes un vienību testpiemēri, kurus radījis Izstrādātājs, pieder Izstrādātājam. Izstrādātājs Lietotājam nodrošina vienkāršu un nenododamu licenci, lai nodrošinātu Produkta bināro failu un iestatīšanas programmu izmantošanu Līguma darbības laikā.
 3. Lietotājs piekrīt, ka tas bez rakstiskas Izstrādātāja atļaujas nekādā veidā trešajām pusēm neizpauž, nesniedz vai citādi nedara pieejamas Izstrādātāja Intelektuālā īpašuma tiesības. Lietotājs piekrīt īstenot saprātīgus drošības pasākumus, lai aizsargātu Izstrādātāja Intelektuālā īpašuma tiesības. Licencētā Produkta īpašumtiesības un dokumentācija pieder tikai Izstrādātājam.
Datu aizsardzība:
 1. Visi Programmatūra ievietotie lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Programmatūrā reģistrētais lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati (piemēram, vārds un uzvārds, dzīvesvieta, profila attēls u.tml.) un profilā esošais saturs ir publiski pieejami visiem pārējiem Programmatūrā reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām.
 3. Saturu, kas tiek publicēts reģistrēta lietotāja profilā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā aplikācijā (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.), gan Excel failā, tāpēc šādu saturu (piemēram, profila bildi, galerijas u.c.), izmantojot Programmatūru, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Tāpēc lietotājam ir pienākums ievietot tikai tādu saturu, kam varēs piekļūt citi Programmatūras lietotāji.
 4. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Programmatūrā var tikt izvietotas un lietotājam var tikt nosūtītas trešo personu reklāmas, tai skaitā interaktīvā veidā. Izstrādātājs nekad nenodod reklāmdevējiem informāciju par Programmatūras lietotājiem un to personas datus, taču reklāmdevējiem var būt tiesības definēt reklāmas auditoriju (piemēram, pēc lietotāja dzimuma, vecuma, atrašanās vietas, kontaktinformācijas u.tml.).
 5. Izstrādātājam ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus lietotājus un neizpaužot to personas datus (piemēram, pētījumi, datu analīze, u.tml.).
 6. Izstrādātājam dati jāapstrādā vai jāizmanto un informāciju jāuzglabā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Ja Izstrādātājs uzskata, ka Lietotāja sniegtie norādījumi pārkāpj piemērojamo likumu vai noteikumu datu aizsardzības noteikumus, tad Izstrādātājam bez kavēšanās uz to jānorāda Lietotājam.
 7. Izstrādātājs apstiprina, ka iepazinies ar nepieciešamajiem datu aizsardzības noteikumiem un attiecīgi devis norādījumus saviem darbiniekiem un apakšuzņēmējiem. Izstrādātājs veic nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamo likumu vai noteikumu datu aizsardzības noteikumiem.
 8. Izstrādātājs piekrīt nekavējoties informēt Lietotāju, ja radušies būtiski darbības pārtraukumi, ir aizdomas par datu drošības noteikumu pārkāpumiem vai Lietotāja datu apstrādes laikā atklāti citi pārkāpumi. Lietotājam saprātīgā laika periodā jāinformē Izstrādātājs, ja darba rezultātu pārbaudes laikā atklātas kļūdas vai pārkāpumi.
 9. Saskaņā ar šo Līgumu, Lietotājam vienmēr:
  1. jāveic pilnīga uz precīza uzskaite par Produkta kopēšanu, izmantošanu un lietotājiem, un pēc Izstrādātāja pieprasījuma jāsniedz šāda uzskaite;
  2. jāziņo Izstrādātājam, ja Pasūtītājam top zināms par neatļautu Produkta izmantošanu.
 10. Reģistrējoties YoPlayDo un/vai lietojot Programmatūru, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka YoPlayDo ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
  1. citām personām, ja YoPlayDo saņem lietotāja piekrišanu;
  2. citām personām, ja nepieciešams nodot lietotāja personas datus, lai piegādātu produktus vai nodrošinātu pakalpojumus, ko pasūtījis lietotājs;
  3. tiesībaizsardzības institūcijām, ja YoPlayDo saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu;
  4. tiesībaizsardzības institūcijām, ja YoPlayDo konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas YoPlayDo, Programmatūras lietotāju vai citu personu intereses.

Sūdzības un pretenzijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: support@yoplaydo.com

YoPlayDo nav atbildīga ne par kādiem Programmas lietošanas rezultātā saņemtiem sodiem vai radītiem zaudējumiem.

© 2020 YoPlayDo - All rights reserved